INFORMÁCIA A POUČENIE O ZÍSKAVANÍ A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodná spoločnosť PROFINEX Pršianska terasa III, s.r.o., sídlo: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 563 057, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č. 37058/S (ďalej len „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) vypracovala tento dokument, ktorý obsahuje informácie o tom, aké osobné údaje spracováva, či údaje spracováva na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používa, komu ich môže odovzdávať a aké práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov plynú dotknutým osobám (pozn. dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Spoločnosť spracováva).

1. Spracovávané údaje

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracováva nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, rodné priezvisko,rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, stav;
 2. kontaktné údaje, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, miesto trvalého pobytu.

2. Zákonnosť spracovania osobných údajov

V rámci predmetu činnosti Spoločnosti, Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na účely realizácie developerských projektov Spoločnosti – buď:

 1. bez súhlasu na základe plnenia zmluvy, oprávneného záujmu Spoločnosti alebo z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti alebo
 2. na základe súhlasu dotknutej osoby predovšetkým na marketingové účely v bode 8.

3. Spracovanie a ďalšie odovzdávanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracováva Spoločnosť ako prevádzkovateľ, respektíve na základe poverenia Spoločnosti zamestnanci Spoločnosti. Spoločnosť tak stanovuje vyššie uvedené účely (viď bod 2), pre ktoré osobné údaje dotknutých osôb zhromažďuje, určuje prostriedky spracovania a zodpovedá za ich riadne vykonanie.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ je v rovnakom rozsahu oprávnená sprístupniť osobné údaje osobám, ktoré sú viazané mlčanlivosťou na základe zákona, alebo ktorým sú povinní tieto údaje poskytnúť zo zákona.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov; takými sprostredkovateľmi sú:

 1. poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je Microsoft a Google;
 2. poskytovateľ webhostingu, spoločnosť VICTORY media sk, s.r.o., sídlo: Tulská 3274/36, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 50 365 118;
 3. profesionálny správca IT, Ján Köteleš – PROITS, miesto podnikania: Inovecká 6059/18, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 40 597 814;
 4. obchodní partneri, spoločnosti patriace do skupiny PROFINEX, najmä PROFINEX holding, s.r.o., sídlo: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 045 284, PROFINEX staving, a.s., sídlo: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 047 909, PROFINEX Pršianska terasa IV, s.r.o., sídlo: Horná 65A, PROFINEX developing, s.r.o., sídlo: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 050 041, PROFINEX engineering, s.r.o., sídlo: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 044 351, PROFINEX dealing, s.r.o., sídlo: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 244 996.

4. Zdroje získavania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje, ktoré jej poskytne dotknutá osoba v rámci predzmluvných vzťahov pri komunikácii so Spoločnosťou. Osobné údaje priamo od dotknutých osôb Spoločnosť získava tiež pri čítaní správ (e-mail) a v prípade umiestnenia kamerového systému aj z kamerového záznamu v priestoroch vo vlastníctve Spoločnosti.

Spoločnosť zároveň informuje, že na web stránke Spoločnosti www.prsianskaterasa.sk sú používané cookies (Google Analytics, sledovanie návštevnosti, ktoré sú prepojené so službou AdWords, t.j. cielená reklama na webe), pričom tieto nezhromažďujú žiadne osobné údaje dotknutých osôb.

5. Zasielanie údajov mimo EÚ

Spoločnosť v rámci predmetu svojej činnosti štandardne neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade, že by malo dôjsť k odovzdaniu údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, Spoločnosť zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov po predchádzajúcom udelení súhlasu dotknutou osobou.

6. Práva dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov Spoločnosťou

Rovnako ako Spoločnosť tak aj dotknuté osoby majú tiež pri spracovaní osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

 1. Právo na prístup k osobným údajom (§21 Zákona a čl. 15 Nariadenia)

  Dotknuté osoby majú právo vedieť, aké údaje o dotknutých osobách Spoločnosť spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kde osobné údaje získava, komu ich odovzdáva, kto ich mimo Spoločnosti spracováva a aké ďalšie práva súvisiace so spracovaním osobných údajov dotknuté osoby majú. To všetko sa môžu dotknuté osoby dozvedieť v tomto dokumente „Informácia a poučenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov „. Ak si však dotknutá osoba nie je istá, ktoré osobné údaje Spoločnosť o nej spracováva, môže Spoločnosť požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú zo strany Spoločnosti ako prevádzkovateľa spracovávané, a ak je to tak, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup dotknutá osoba môže požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov.
 2. Právo na opravu osobných údajov (§22 Zákona a čl. 16 Nariadenia)

  V prípade, že dotknutá osoba zistí, že osobné údaje, ktoré o nej Spoločnosť spracováva, sú nepresné alebo neúplné, má právo na to, aby tieto Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila, poprípade doplnila.
 3. Právo na výmaz alebo právo „na zabudnutie“ (§23 Zákona a čl. 17 Nariadenia)

  Dotknuté osoby majú v niektorých prípadoch právo, aby Spoločnosť ich osobné údaje vymazala. Spoločnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
  • osobné údaje už Spoločnosť nepotrebuje na účely, na ktoré ich spracovávala;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje, ku ktorým na spracovanie je súhlas dotknutej osoby nevyhnutný a zároveň nie je daný iný dôvod, prečo tieto údaje Spoločnosť potrebuje naďalej spracovávať;
  • dotknutá osoba využije svoje právo namietať spracovanie osobných údajov (pozn.: porovnaj časť – Právo vzniesť námietku voči spracovaniu), ktoré spracováva Spoločnosť na základe oprávnených záujmov a zistí, že už žiadne oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemá alebo
  • Spoločnosť sa domnieva, že vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

  Spoločnosť dáva do pozornosti, že aj keď pôjde o jeden z vyššie uvedených dôvodov, neznamená to, že ihneď zmaže všetky osobné údaje dotknutej osoby, nakoľko spracovanie osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie právnej (archivačnej) povinnosti Spoločnosti alebo určenie, výkon či obranu právnych nárokov Spoločnosti.
 4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (§24 Zákona a čl. 18 Nariadenia)

  V zákonom stanovených prípadoch dotknutá osoba môže okrem práva na vymazanie osobných údajov využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (pozn.: ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov Spoločnosť musí obmedziť, keď:
  • dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to do okamihu ozrejmenia, aké údaje sú správne;
  • osobné údaje Spoločnosť spracováva bez dostatočného právneho základu (pozn: napríklad nad rámec toho, čo spracovávať musí), ale dotknutá osoba bude pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (pozn.: napríklad ak dotknutá osoba očakáva, že by Spoločnosti v budúcnosti takéto údaje ešte poskytla);
  • osobné údaje dotknutej osoby Spoločnosť už nepotrebuje pre uvedené účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
  • dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov (pozn.: právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie). Po dobu, po ktorú Spoločnosť prešetruje, či je námietka oprávnená, je povinná spracovanie osobných údajov dotknutej osoby obmedziť.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov (§26 Zákona a čl. 20 Nariadenia)

  Dotknutá osoba má právo získať od Spoločnosti všetky jej osobné údaje, ktoré Spoločnosti poskytla, a ktoré Spoločnosť spracováva na základe jej súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Osobné údaje Spoločnosť poskytne dotknutej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (§27 Zákona a čl.21 Nariadenia)

  Dotknutá osoba má právo namietať spracovanie osobných údajov Spoločnosťou, pričom k spracovaniu osobných údajov dochádza na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Ak ide o marketingové aktivity, prestane Spoločnosť osobné údaje dotknutej osoby spracovávať bezodkladne, v ostatných prípadoch tak urobí, ak nebude mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby v takomto spracovaní pokračovala.
 7. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona)

  Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.Toto právo môžete dotknutá osoba uplatniť najmä v prípade, že sa domnieva, že jej osobné údaje Spoločnosť spracováva neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7. Spôsob uplatnenia jednotlivých práv

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia práva, podanie návrhu na začatie konania na ochranu osobných údajov či iné, sa dotknuté osoby môžu obracať na Spoločnosť e-mailom na e-mailovú adresu: info@prsianskaterasa.sk. Žiadosť dotknutej osoby vybaví Spoločnosť bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného (1) mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti požiadavky dotknutej osoby, je Spoločnosť oprávnená túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace. O prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení bude Spoločnosť dotknutú osobu informovať.

8. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

Spoločnosť na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona spracováva osobné údaje na marketingové účely, najmä na zasielanie aktuálnych ponúk Spoločnosti. Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola zo strany Spoločnosti ako prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 Zákona poučená o práve namietať spracovanie osobných údajov na účel priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

9. Spracovanie osobných údajov kamerovým systémom

Ak dotknutá osoba navštívi priestory vo vlastníctve Spoločnosti vybavené kamerovým systémom, Spoločnosť bude spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môže byť zachytená dotknutá osoba, a to na základe oprávneného záujmu (teda bez súhlasu dotknutej osoby) za účelom ochrany majetku Spoločnosti a dotknutej osoby a osôb pohybujúcich sa v priestoroch Spoločnosti a ich okolí, čo je súčasne oprávnený záujem Spoločnosti.

Pre tento účel osobné údaje Spoločnosť uchováva po dobu najviac jedného (1) mesiaca. Proti tomuto spracovaniu má dotknutá osoba právo uplatniť námietku.